Flokualacija je fizikalni proces kojim se koagulirane koloidne čestice nečistoće povezuju u velike flokule koje je moguće izdvojiti iz vode fizikalnim postupcima (taloženje, flotacija i dr.). Kako bi se postigla flokulacija potrebno je u prethodno koaguliranu vodu dozirati flokulante.

Aquaflok flokulanti su proizvodi na bazi polimera (polielektrolita) koji se primjenjuju za flokulaciju pike, otpadne i tehnološke vode kao i za dehidraciju mulja. Aqua V.M.V. d.o.o. primjenjuje niz flokulanata koji se razlikuju po molekulskoj masi polimera i naboju polimera:

–          Kationski flokulanti – polimeri (polielektroliti) s kationskim nabojem. Kationski flokulanti (polielektroliti) primjenjuju se za flokulaciju pitke, otpadne i tehnološke vode kao i za dehidraciju mulja.

–          Anionski flokulanti – polimeri (polielektroliti) s anionskim nabojem. Anionski flokulanti (polielektroliti) primjenjuju se za flokulaciju pitke, otpadne i tehnološke vode.

–          Neionski flokulanti – polimeri (polielektroliti) bez naboja. Neinoski flokulanti (polielektroliti) primjenjuju se za flokulaciju pitke, otpadne i tehnološke vode.