Flokulant

Aquaflok flokulanati omogućavaju individualni pristup svakom sustavu za tretman voda te dehidrataciju mulja, čime se postiže maksimalna učinkovitost tretmana, a obuhvaćaju:

– sredstva za bistrenje vode koja se koristi u procesima flotacije i flokulacije
– sredstva za ugušćivanje i dehidraciju mulja (trakasta preša, filter preša, centrifuga)

Aquaflok flokulanti

Primjenjuju se za:

  • Pročišćavanje pitkih voda
  • Pročišćavanje i obradu otpadnih komunalnih i industrijskih voda (industrije papira, šećera, kao i prehrambene, farmaceutske i naftne industrije
  • Pripremu tehnoloških voda
  • Obradu i dehidraciju (prešanje ili centrifugiranje) mulja
  • Kao retencijsko sredstvo u proizvodnji papira

Aquaflok flokulanti su proizvodi na bazi poliakrilamida.

  • Anionski flokulant– praškasti i tekući flokulanti različitog naboja, kemijske građe i različitih molekularnih masa
  • Neionski flokulant– praškasti i tekući flokulanti različite kemijske građe i različitih molekularnih masa
  • Kationski flokulant– praškasti i tekući flokulanti različitog naboja, kemijske građe i različitih molekularnih masa

Aquaflok HPWG flokulanti

Aquaflok HPWG flokulanti su specijalno formulirani flokulanti, anionskog i kationskog naboja, sa niskom količinom zaostatnog monomera, a namijenjeni su za pročišćavanje pitke vode. Npr. Polielektrolit ( za obradu vode).